Факултативно

Разлики помеѓу животински и растителни клеткиCellивотински и растителни ќелии: многу разлики

Главни разлики помеѓу животински и растителни клетки:

Animalивотинска клетка: Во комплексот Голги, везикулите се наредени.

Растителни ќелии: Комплексните везикули на Голги се појавуваат изолирани.

Cellивотинска клетка: има центриле.

Растителна ќелија: нема центриле.

Cellивотинска клетка: има пероксизоми.

Растителна ќелија: нема пероксизоми.

Cellивотинска клетка: нема хлоропласти.

Растителна ќелија: има хлоропласти.

Cellивотинска ќелија: нема клеточен ид.

Растителна ќелија: има клеточен ид.

Cellивотинска клетка: Нема плазмодесмос.

Растителна ќелија: има плазмодесмос.

Cellивотинска клетка: Празнините се помали од оние на растителните клетки.

Растителни ќелии: Вакуолите се поголеми од оние на животинските клетки.

Cellивотинска клетка: Тие чуваат гликоген внатре.

Зеленчук ќелија: резервен скроб внатре.

Видео: Волшепствата на растителниот свет. Клеточна биологија (Август 2020).